JQ+CSS+DIV多彩随机变化链接样式tag标签样式

tag标签随机多彩变化的超链接样式,使用JQ+DIV+CSS实现刷新随机变化样式特效。jquery版的随机多彩tag标签随机css字体颜色和字号大小效果。于是就写下这个效果与大家分享,办法也很笨拙,就是利用jquery随机数来遍历#tag中所有的a链接为其添加一个随机的类名。然后预先定义了12个链接样式。你可以自定义类似 #tags .tags1 这样的css以实现你需要的字体样式。这里的jquery随机多彩tag标签随机颜色和字号大小效果样式只是演示随便写的,不够漂亮。

1437900366317598.png

js代码如下:

<script src="jquery.min.js" type="text/javascript"></script> 
<script type="text/javascript"> 
$(document).ready(function() { 
var tags_a = $("#tags a"); 
tags_a.each(function(){ 
var x = 9; 
var y = 0; 
var rand = parseInt(Math.random() * (x - y + 1) + y); 
$(this).addClass("tags"+rand); 
}); 
})  
</script>

css代码如下:

body{ text-align:center} 
body,a{ font-size:13px;} 
a{ color:#333333; text-decoration:none;} 
.taglist{ width:350px;overflow:hidden; text-align:left; margin:0 auto;border:#dddddd solid 1px;} 
.taglist .tit{ width:100%; height:24px; line-height:24px; background-color:#565662;} 
.taglist .tit a{ padding-left:8px; color:#ffffff;} 
#tags a{height:26px; line-height:26px;padding-right:6px;} 
#tags .tags0{} 
#tags .tags1{color:#C00; font-size:24px;} 
#tags .tags2{color:#030; font-size:16px;} 
#tags .tags3{color:#00F;} 
#tags .tags4{ font-size:16px;} 
#tags .tags5{color:#C00; font-size:20px;} 
#tags .tags6{color:#F06 font-size:20px;} 
#tags .tags7{color:#030; font-weight:bold; font-size:18px;} 
#tags .tags8{color:#F06; font-weight:bold;} 
#tags .tags9{color:#C00; font-weight:bold;font-size:16px;} 
#tags .tags10{color:#090; font-weight:bold;font-size:18px;} 
#tags .tags11{color:#09F;} 
#tags .tags12{color:#F90;font-size:14px;} 
#tags a:hover{ color:#F00; text-decoration:underline;} 
.w95{ width:95%; margin:0 auto; padding-top:6px; padding-bottom:6px;} 
.taglist .w95{}

HTML代码部分:

 <div class="taglist"> 
    <div class="tit"><a href="#">TAG标签</a></div> 
    <div class="w95" id="tags"> 
        <a href='http://www.divcss5.com/template/m215.shtml'>导航菜单</a> 
        <a href='http://www.divcss5.com/css-texiao/texiao615.shtml'>焦点幻灯片</a> 
        <a href='http://www.divcss5.com/css-texiao/texiao305.shtml'>条幅广告代码</a> 
        <a href='http://www.divcss5.com/template/m101.shtml'>经典下拉菜单</a> 
        <a href='http://www.divcss5.com/css-texiao/'>jquery 特效</a> 
        <a href='http://www.divcss5.com/wenji/w193.shtml'>滚动代码</a> 
        <a href="http://www.divcss5.com/html/h26.shtml">查看源码</a> 
        <a href="http://www.divcss5.com/css-hack/">css hack</a> 
        <a href="http://www.divcss5.com/css-texiao/texiao399.shtml">file样式美化</a> 
        <a href="http://www.divcss5.com/">CSS</a> 
        <a href="http://www.divcss5.com/html/">HTML</a> 
        <a href="http://www.divcss5.com/">DIVCSS5</a> 
        <a href="http://www.divcss5.com/css-texiao/texiao606.shtml">JS+CSS幻灯片</a> 
        <a href="http://www.divcss5.com/html/h26.shtml">网页源码</a> 
        <a href="http://www.divcss5.com/template/m304.shtml">多彩导航条</a> 
        <a href="http://www.divcss5.com/">css div</a> 
        <a href="http://www.divcss5.com/css-texiao/texiao444.shtml">JS表格隔行变色</a> 
        <a href="http://www.divcss5.com/">css+div</a> 
        <a href="http://www.divcss5.com/template/m224.shtml">下拉菜单</a> 
    </div> 
</div>

JQ+CSS+DIV多彩随机变化链接样式tag标签样式.zip


本文转载自:http://www.divcss5.com/css-texiao/texiao618.shtml

版权及转载说明

本站原创、转载文章欢迎任何形式的转载,但请务必注明出处,尊重他人劳动共创开源社区

本站转载文章版权归原作者所有,如发现本站文章涉嫌侵权请点击「联系我们」反馈,本站将立即给予删除

转载请注明:文章转载自:全分享社区 「http://www.aweb.cc

本文标题:JQ+CSS+DIV多彩随机变化链接样式tag标签样式

本文地址:http://www.aweb.cc/Article/detail/id/407.html

安全相关的 HTTP 响应头总结 <<上一篇 下一篇>>ZendStudio快捷键